Ο δικτυακός τόπος www.evart.gr προστατεύεται από τις διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας, σύμφωνα με τον ν. 2121/1993 «Περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας», όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει έως σήμερα με πλήρη εναρμόνιση και εφαρμογή των διεθνών συμβάσεων στις οποίες έχει προσχωρήσει και η Ελλάδα. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, μεταγλώττιση, φόρτωση (upload), διαμόρφωση, τροποποίηση, δημιουργία αντιγράφων δικτυακών τόπων των σελίδων του evart.gr ή των σελίδων αποτελεσμάτων αυτού, με οιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της διαχείρισης του evart.gr.

Οι κατωτέρω λεπτομερώς περιγραφόμενοι όροι χρήσης του δικτυακού τόπου evart.gr απευθύνονται σε όποιον θελήσει να επισκεφτεί τις σελίδες του ή να κάνει χρήση των υπηρεσιών του ή και να υποβάλλει υλικό στο δικτυακό τόπο evart.gr (στο εξής για λόγους συντομίας αναφέρεται ως "χρήστης").

Όλες οι υπηρεσίες που υπάρχουν στο evart.gr ή πρόκειται να δημιουργηθούν στο μέλλον υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης ενώ η επίσκεψη στις σελίδες και/ή η χρήση των υπηρεσιών του evart.gr προϋποθέτουν την πλήρη και ανεπιφύλακτη κατανόηση και αποδοχή τους.

Με την εκ μέρους σου πρόσβαση, επίσκεψη ή χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου, δηλώνεις ότι έχεις διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει με τους παρόντες όρους καθώς και ότι δεσμεύεσαι από αυτούς.

Το evart.gr έχει δικαίωμα να αναθεωρήσει ανά πάσα στιγμή, χωρίς ειδοποίηση προς εσένα, τους Όρους Χρήσης καθώς και οτιδήποτε άλλο περιέχεται στο δικτυακό αυτόν τόπο. Το evart.gr μπορεί να προβεί σε βελτιώσεις ή αλλαγές του περιεχομένου, των υπηρεσιών, της μορφής και του χαρακτήρα του δικτυακού αυτού τόπου, οποτεδήποτε και χωρίς ειδοποίηση.

Η οποιασδήποτε μορφής καταχώρηση υλικού στο evart.gr από τους συνεργάτες του, όπου αυτοί αναφέρονται και εφόσον δεν υπάρχει κάποια άλλη αναφορά πηγής ή άλλων πνευματικών δικαιωμάτων (π.χ. δελτία τύπου), συνεπάγεται απεριόριστη, ανέκκλητη άδεια αντιγραφής, αναπαραγωγής, δημοσίευσης, μεταφόρτωσης, αποστολής, μετάδοσης, διανομής, δημόσιας προβολής, εκτέλεσης ή τροποποίησης, δημιουργίας παράγωγων έργων ή ελεύθερης χρήσης του υλικού κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο εκ μέρους του evart.gr. Το evart.gr μπορεί να προβεί σε ουσιαστικές αλλαγές του υλικού που καταχωρήθηκε, συμπεριλαμβανόμενων ενδεικτικά του νοήματος, του ύφους ή της δομής του υλικού. Το evart.gr έχει δικαίωμα να αρνηθεί τη δημοσίευση υλικού ή πληροφοριών που έρχονται σε αντίθεση με τους κανόνες που διέπουν το περιεχόμενο του ή δεν ανταποκρίνονται στις ποιοτικές απαιτήσεις του. Το evart.gr έχει το δικαίωμα να αποσύρει δημοσιευμένο υλικό ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Το evart.gr έχει επίσης το δικαίωμα να αρνηθεί την απόσυρση δημοσιευμένου υλικού έπειτα από αίτημα συνεργάτη του, εφόσον τα πνευματικά δικαιώματα αυτού του υλικού ανήκουν πλέον στο evart.gr. Η οποιαδήποτε απόφαση του evart.gr είναι τελική και αδιαπραγμάτευτη. Το evart.gr είναι ελεύθερο να χρησιμοποιεί το υλικό, τις προτάσεις, ιδέες, έννοιες, τεχνικές και την τεχνογνωσία που του αποστέλλεται για οποιονδήποτε σκοπό στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.

Παραπομπές και σύνδεσμοι

Αυτός ο δικτυακός τόπος παρέχει διασυνδέσεις ή παραπομπές σε δικτυακούς τόπους ή άλλες πηγές πλην αυτών του evart.gr. Το evart.gr δεν προβαίνει σε καμία δήλωση, εγγύηση ή άλλη δέσμευση αναφορικά με οποιουσδήποτε εξωτερικούς δικτυακούς τόπους για τους οποίους μπορεί να υπάρχουν παραπομπές, δυνατότητες πρόσβασης ή διασύνδεσης από το δικτυακό αυτό τόπο. Η ύπαρξη διασύνδεσης προς ένα δικτυακό τόπο που δεν ανήκει στο evart.gr δεν σημαίνει ότι το evart.gr επιδοκιμάζει το περιεχόμενο ή τη χρήση του εν λόγω δικτυακού τόπου ή την εταιρεία ή τον οργανισμό στον οποίο ανήκει. Επιπροσθέτως, το evart.gr δεν αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος και δεν είναι υπεύθυνο για οποιεσδήποτε συναλλαγές στις οποίες προβαίνει ο χρήστης με τρίτα μέρη, ακόμα και στην περίπτωση που έχει ενημερωθεί για την ύπαρξη των εν λόγω τρίτων μερών ή έχει χρησιμοποιήσει μια διασύνδεση προς τα εν λόγω τρίτα μέρη μέσω του evart.gr. Κατά συνέπεια, o χρήστης αποδέχεται και συμφωνεί ότι το evart.gr δεν είναι υπεύθυνο για τη διαθεσιμότητα των εν λόγω εξωτερικών δικτυακών τόπων ή πόρων και ότι δεν φέρει ευθύνη για οποιοδήποτε περιεχόμενο, υπηρεσίες, προϊόντα ή άλλα υλικά που υπάρχουν ή διατίθενται στους εν λόγω δικτυακούς τόπους ή πηγές.

Όταν ο χρήστης επισκέπτεται έναν εξωτερικό δικτυακό τόπο, ακόμα και αν αυτός περιέχει το λογότυπο του evart.gr, καλό είναι να έχει υπόψιν του ότι μπορεί να είναι ανεξάρτητος από το evart.gr και ότι το evart.gr μπορεί να μην ελέγχει το περιεχόμενο αυτού του δικτυακού τόπου. Εναπόκειται στο χρήστη να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των πληροφοριών του με τον τρόπο που θεωρεί αυτός τον πλέον κατάλληλο.

Οποιεσδήποτε διασυνδέσεις προς αυτό το δικτυακό τόπο πρέπει (α) να μη χρησιμοποιούν τεχνικές που αλλοιώνουν κατά οιονδήποτε τρόπο την οπτική παρουσίαση και εμφάνιση οποιουδήποτε περιεχομένου αυτού του δικτυακού τόπου, (β) να μην αποτελούν ψευδή δήλωση της σχέσης του δικτυακού τόπου με το evart.gr, (γ) να μην υπονοούν ότι το evart.gr αποδέχεται ή εγκρίνει το δικτυακό τόπο ή τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα που προσφέρει, και (δ) να μην παρέχουν ψευδείς ή παραπλανητικές εντυπώσεις για το evart.gr ή κατά άλλο τρόπο βλάπτουν την υπεραξία/φήμη του evart.gr ή των σημάτων που χρησιμοποιεί. Το evart.gr έχει δικαίωμα να τερματίσει οποτεδήποτε, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, την άδεια που έχει παράσχει για τη διασύνδεση με αυτό το δικτυακό τόπο. Σε τέτοια περίπτωση ο χρήστης συμφωνεί να αφαιρέσει άμεσα οποιεσδήποτε διασυνδέσεις προς αυτό το δικτυακό τόπο και να πάψει να χρησιμοποιείς οποιαδήποτε σήματα του evart.gr.

Δηλώσεις αποποίησης και περιορισμός ευθύνης

Δεν παρέχεται καμία υπόσχεση ή εγγύηση ότι οι πληροφορίες σε αυτό το δικτυακό τόπο είναι σωστές, ενημερωμένες ή πλήρεις. Αυτός ο δικτυακός τόπος ενδέχεται να περιέχει ανακρίβειες, τυπογραφικά και άλλα λάθη. To evart.gr αποποιείται ρητώς την ευθύνη να ενημερώνει το περιεχόμενο αυτού του δικτυακού τόπου ώστε οι πληροφορίες του να είναι πάντοτε ενημερωμένες, ακριβείς και πλήρεις. Κατά συνέπεια, ο χρήστης θα πρέπει να επιβεβαιώνει την ακρίβεια και την πληρότητα των παρεχομένων πληροφοριών πριν λάβει οποιαδήποτε απόφαση.

Το evart.gr δεν εγγυάται ότι οποιοδήποτε σφάλμα ή πρόβλημα σχετικά με τη λειτουργία του αναφερθεί θα επιλυθεί, ακόμα και στην περίπτωση που το evart.gr επιλέξει να προβεί σε ενέργειες με σκοπό την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού.

Η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη του χρήστη. Το υλικό, οι πληροφορίες, τα προγράμματα και οι υπηρεσίες παρέχονται "ως έχουν", χωρίς εγγυήσεις κανενός είδους. Το evart.gr αποποιείται ρητώς όλες τις εγγυήσεις ή δηλώσεις, συμπεριλαμβανόμενων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, των εγγυήσεων καταλληλότητας για συγκεκριμένους σκοπούς και μη παραβίασης δικαιωμάτων πνευματικής και άλλης ιδιοκτησίας. Χωρίς κανένα περιορισμό, το evart.gr δεν προβαίνει σε καμία εγγύηση ότι η λειτουργία του παρόντος δικτυακού τόπου θα είναι αδιάλειπτη, έγκαιρη, ασφαλής ή χωρίς σφάλματα.

Ο χρήστης κατανοεί και συμφωνεί ότι η χρήση του δικτυακού αυτού τόπου γίνεται κατά τη δική του διακριτική ευχέρεια και με δική του αποκλειστική ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημίες μπορεί να προκύψουν, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας δεδομένων ή της πρόκλησης ζημίας στο υπολογιστικό του σύστημα.

Σε καμία περίπτωση το evart.gr δεν φέρει ευθύνη έναντι οποιουδήποτε για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες, παρεπόμενες, ειδικές ή αποθετικές ζημίες οποιουδήποτε είδους (και ηθικής βλάβης) που σχετίζονται με ή απορρέουν από αυτό το δικτυακό τόπο ή από οποιαδήποτε χρήση αυτού του δικτυακού τόπου, ή από οποιονδήποτε δικτυακό τόπο ή άλλη πηγή προς την οποία υπάρχει διασύνδεση, παραπομπή ή δυνατότητα πρόσβασης από τον παρόντα δικτυακό τόπο.

Το evart.gr σέβεται και τηρεί τις κατευθυντήριες γραμμές της Γενικής Άδειας Δημόσιας Χρήσης (GNU GPL) που διέπουν το λογισμικό ανοιχτού κώδικα που χρησιμοποιεί.

 

Χρήση Cookies

Τί είναι τα Cookies;

Τα cookies είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών του δικτυακού τόπου, για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του δικτυακού τόπου είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Όλα τα δεδομένα είναι ανώνυμα.

Γιατί όλοι οι δικτυακοί τόποι οφείλουν να προειδοποιούν για τη χρήση Cookies;

Ο λόγος που διαφορετικοί δικτυακοί τόποι έχουν αυτό το μήνυμα για τα cookies είναι πως το υπαγορεύει ο νόμος για επισκέπτες από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με βάση μια σειρά οδηγιών που αφορούν την προστασία προσωπικών δεδομένων στο διαδίκτυο. Ο νόμος υπαγορεύει πως όταν ένας δικτυακός τόπος έχει έδρα στην Ε.Ε. ή απευθύνεται σε κατοίκους χωρών της Ευρωπαϊκής ένωσης, πρέπει να δηλώνει το ότι χρησιμοποιεί cookies στους επισκέπτες. Πρέπει να εξηγεί το σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιεί cookies και να ζητήσει την άδεια του επισκέπτη πριν δημιουργήσει cookies στο σύστημά του.

Ειδικότερα, η παράγραφος 5 του άρθρου 4 ν.3471/2006, όπως αυτή τροποποιήθηκε από το ν.4070/2012, ορίζει ότι η εγκατάσταση των Cookies επιτρέπεται μόνο αν ο συνδρομητής ή χρήστης "έχει δώσει τη συγκατάθεση του μετά από σαφή και εκτενή ενημέρωση κατά την παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 2472/1997, όπως ισχύει".

Τί Cookies χρησιμοποιεί το evart.gr και γιατί;

Βασικά Cookies: Όπως υποδηλώνει το όνομά τους, τα βασικά cookies είναι ζωτικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του δικτυακού τόπου και εξασφαλίζουν πως αποδίδει σύμφωνα με τις προσδοκίες σας όταν πλοηγείστε σε αυτόν.

Λειτουργικά Cookies: Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για να υποστηρίξουν την εμπειρία σας στο δικτυακό τόπο. Αυτά τα Cookies καθιστούν εφικτή τη δυνατότητα διασύνδεσης του δικτυακού τόπου με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Twitter κ.α.), την εμφάνιση διαδραστικών χαρτών στην ατζέντα κλπ.

Cookies απόδοσης: Χρησιμοποιούμε επίσης τα cookies για να παρακολουθούμε και να κατανοούμε περισσότερα πράγματα για το πώς χρησιμοποιείται ο δικτυακός μας τόπος και για το πώς αποκτάται πρόσβαση σε αυτόν, πράγμα που μας επιτρέπει να βελτιστοποιούμε την εμπειρία του χρήστη και να οικοδομούμε έναν δικτυακό τόπο που να ταιριάζει στις ανάγκες των επισκεπτών μας. Αυτού του είδους οι πληροφορίες που συλλέγονται είναι επίσης ανώνυμες και δεν αποθηκεύονται προσωπικά δεδομένα. Χρησιμοποιούμε το Google Analytics, το οποίο αποθηκεύει τα cookies στη συσκευή του επισκέπτη για τη δημιουργία ανώνυμων αναφορών και στατιστικών στοιχείων.
Η Google αποθηκεύει τις πληροφορίες αυτές σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου της.

Μπορώ να επιλέξω ποιά Cookies θα αποδεχτώ;

Συνιστούμε να μην αλλάξετε τις ρυθμίσεις των Cookies καθώς μπορεί να περιορίσουν την εμπειρία σας και την απόδοση του δικτυακού τόπου.

Εάν ωστόσο επιθυμείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις cookies, μπορείτε να το κάνετε μέσω του περιηγητή (browser) σας. Διαφορετικοί browsers μπορεί να χρησιμοποιούν διαφορετικές μεθόδους ελέγχου των cookies, οπότε θα πρέπει να ανατρέξετε στο τμήμα βοήθειας του περιηγητή σας για περισσότερες πληροφορίες.

Ενδεικτικά, παραθέτουμε συνδέσμους για τη διαχείριση των Cookies στους δημοφιλέστερους browsers αυτή τη στιγμή:

Mozilla Firefox
Google Chrome
Microsoft Internet Explorer (IE 9)
Safari